هیات مدیره

هیات مدیره فعلی (خرداد 1401 تا کنون)

اعضای اصلی

دکتر علی شریفی - روانپزشک (رئیس هیات مدیره)
دکتر مهدی پوراصغر - روانپزشک (دبیر)
دکتر عنایت الله شهیدی - پزشک (خزانه دار)
دکتر امیرهوشنگ باقری - روانپزشک
دکتر الناز فرمانیان - روانشناس 

 

اعضای علی البدل
سید محمد کاظم طباطبایی - روانشناس بالینی
دکتر ندا معین -پزشک

 

بازرس
دکتر کامبیز عبقری - دندانپزشک

بازرس علی البدل
دکتر حمیدرضا محمدطاهری - پزشک

____________________________

هیات مدیره  قبلی

اعضای اصلی

دکتر علی شریفی - روانپزشک (رئیس هیات مدیره)
دکتر امیرهوشنگ باقری - روانپزشک (دبیر)
دکتر عنایت الله شهیدی - پزشک (خزانه دار)
دکتر مهدی فتحی - فوق تخصص بیهوشی قلب
دکتر ندا معین -پزشک

اعضای علی البدل
دکتر مرتضی علی اشرفی - پزشک
سید محمد کاظم طباطبایی - روانشناس بالینی

بازرس
دکتر حمیدرضا محمدطاهری - پزشک

بازرس علی البدل
دکتر حسن مسگری - دندانپزشک

______________________

 

هیات مدیره قبلی

اعضای اصلی

دکتر علی شریفی - روانپزشک (رئیس هیات مدیره)
دکتر مهدی فتحی - فوق تخصص بی هوشی قلب (دبیر)
دکتر عنایت الله شهیدی - پزشک (خزانه دار)
دکتر امیرهوشنگ باقری - روانپزشک
سید محمد کاظم طباطبایی - روانشناس بالینی

اعضای علی البدل

دکتر مرتضی علی اشرفی - پزشک
دکتر ندا معین - پزشک

بازرس

دکتر کامبیز عبقری -  دندانپزشک
بازرس علی البدل
دکتر حمیدرضا محمدطاهری - پزشک

________________________

هیات مدیره قبلی (۹۲- تا آخر ۹۶)

اعضای اصلی

دکتر علی شریفی (رئیس هیات مدیره)
دکتر مهدی فتحی (دبیر)
دکتر عنایت الله شهیدی (خزانه دار)
دکتر مرتضی ایران منش
دکتر امیرهوشنگ باقری

اعضای علی البدل

دکتر مهوش آگاه
دکتر هادی منافی

بازرس

دکتر کامبیز عبقری
بازرس علی البدل
دکتر حمیدرضا محمدطاهری

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...